top of page

Algemene voorwaarden

 

Inleiding

Local Market Research Bvba - hierna te noemen "LMR" en “LMOV” – Faciliteert online marktonderzoek ter ondersteuning van bedrijven, lokale overheden en instanties. Het gaat het om een cloud-based survey platform, dat de mogelijkheid biedt om internetgebaseerde online enquêtes uit te voeren.

Onder voorbehoud van de voorwaarden

LMR levert haar diensten uitsluitend op basis van deze Algemene Voorwaarden. Andere algemene of bijzondere voorwaarden  van de klant zijn niet van toepassing.

Inwerkingtreding contract en bepalingen

LMR behoudt zich het recht voor om in afzonderlijke gevallen het afsluiten van een contract te weigeren. Na uw bevestiging van deelname via het deelname- en inschrijfformulier op de website www.zwembad22.be, is het contract tot stand gekomen.

Omschrijving service

LMR zal voor de klant 3 online enquêtes ontwerpen, programmeren en online plaatsen met een unieke link, zodat de resultaten en rapportage afzonderlijk per betalende deelnemer/locatie kunnen bekeken/geanalyseerd worden. LMR zal tevens een individueel onderzoeksrapport opmaken met de resultaten van de bevraging. 

Regenwoud

Voor elke correct ingevulde enquête zal LMOV 1 m² regenwoud sparen van verdwijning, via de erkende organisatie World Land Trust. Omwille van de financiële haalbaarheid is het aantal respondenten dat bevraagd mag worden onbeperkt, maar het aantal m² regenwoud dat gespaard wordt geplafonneerd op 1000 m² per zwembad dat deelneemt. 

Verplichtingen van de gebruiker

LMR zal in bepaalde gevallen promotiemateriaal ter beschikking stellen ter ondersteuning van de bekendmaking van de bevraging en rekrutering van de respondenten. Dit promotiemateriaal kan verschillende vormen aannemen. Ook zal LMR een speciaal daarvoor ontwikkeld platform en daarbij behorende landingspagina ter beschikking stellen om de juiste respondenten naar de juiste surveys af te leiden. De respondenten zullen ook op geografische basis naar de juiste enquête gebracht worden.

De  steekproef die getrokken zal worden betreft een ‘convenience sample’.  LMR kan nooit verantwoordelijk gesteld worden indien er niet voldoende of geen respondenten zouden deelnemen aan een onderzoek of wanneer de resultaten niet representatief zouden zijn.  Er zullen echter minimaal tweewekelijks updates bezorgd worden met het aantal behaalde completes en respondenten. Het betreffende zwembad kan dan alsnog communicatie bijsturen.

Privacy policy

Welke persoonlijke gegevens worden verzameld?

De verzamelde resultaten van de enquête worden door LMR gebruikt voor de analyse en rapportering. De individuele resultaten worden enkel met de betreffende klant gedeeld. De macro-data over Vlaanderen worden verzameld en geanonimiseerd (dus niet herleidbaar tot de specifieke stad of gemeente) aangeleverd aan de Universiteit Antwerpen. Er worden geen persoonlijke gegevens bewaard.

Wanneer worden gegevens door LMR aan derden doorgegeven?

LMR hecht er waarde aan om op geen enkele manier persoonlijke gegevens of enquête-resultaten van de klant aan derden beschikbaar te stellen.

Bezoekersstatistiek

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op de computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe men de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Men kan het gebruik van cookies weigeren door in de browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. De website maakt enkel gebruik van standaard cookies die noodzakelijk zijn voor het correct werken van de website.

Beschikbaarheid, back-up en support

  1. LMR stelt de service in principe beschikbaar zonder onderbrekingen. Toch kan LMR niet garanderen dat de dienst altijd beschikbaar is en zonder beperkingen functioneert. Het kan ook niet worden uitgesloten dat er vertragingen en beperkingen optreden als gevolg van gebeurtenissen of omstandigheden buiten de macht van LMR, bijvoorbeeld beschikbaarheid van het World Wide Web (www) als gevolg van hosting door derden.

  2. Niet door LMR verschuldigde pauzes en onderbrekingen als gevolg van onderhoudswerkzaamheden enz. leiden niet tot recht van opzegging dan wel aansprakelijkheid bij schade door de klant.

  3. LMR voert als volgt back-ups uit: Een keer per nacht. LMR geeft aan dat er zelfs bij een juiste back-up verlies van gegevens kan optreden.

Garantie

  1. LMR garandeert voor de duur van de contractperiode (tot levering van rapport en ruwe data) dat  de service voldoet aan de met LMR overeengekomen functies. Bepalend voor deze garantie is echter het gebruik volgens de contractuele voorschriften.

    1. Aansprakelijkheid ten aanzien van storingen of het voorkomen ervan is uitgesloten. Minimale gebreken, die het gebruik van de service niet of nauwelijks nadelig beïnvloeden hoeft LMR niet per se op te lossen. Tevens ontstaat er geen recht op een mogelijke verlaging van de vergoeding dan wel om de overeenkomst te ontbinden.

  2. In het geval van een vordering of aansprakelijkheid van LMR dient met een eventuele medeschuld van de klant rekening te worden gehouden, vooral ten aanzien van gebrekkige storingsmeldingen of ontoereikende respondentenwerving.

  3. Eventuele storingen dient LMR na ontvangst van de schriftelijke storingsmelding binnen een redelijke termijn te verhelpen indien mogelijk.

Aansprakelijkheid

  1. LMR is uitsluitend dan voor de verstrekking van gegevens aansprakelijk, wanneer het verlies ervan door grove nalatigheid of opzettelijk is veroorzaakt en de gegevens redelijkerwijs kunnen worden gereconstrueerd. Verdere aansprakelijkheidsaanspraken door de klant zijn uitgesloten. Hetzelfde geldt voor gevallen waarin foutieve resultaten van de enquête als gevolg van problemen zijn veroorzaakt.

  2. LMR is niet aansprakelijk dat de enquête het door de klant gewenste succes resp. het gewenste aantal deelnemers oplevert.

Timing onderzoek

De timing van het eerste onderzoek ("Wave 1") wordt voorzien rond juni 2021, en zal 4 weken lopen Deze timing is echter onderhevig aan mogelijke wijzigingen in het kader van de evolutie van de Corona pandemie, van het aantal deelnemende zwembaden of andere oorzaken.

De timing van het tweede onderzoek ("Wave 2") is nog niet definitief vastgesteld, en zal afhangen van de finale timing van Wave 1 en de evolutie van de Corona pandemie. In overleg met UGent,  ISB VZW en  LMR zal het beste moment vastgelegd worden voor het publieksonderzoek.

Wijzigingen in timing geven geen recht tot annulering van de deelname aan het onderzoek.  Indien een minimum van 70 deelnemende zwembaden niet behaald wordt, kan LMR bvba eenzijdig beslissen om het onderzoek niet te laten plaatsvinden. Er zullen dan geen kosten aangerekend worden aan de deelnemers.

Gebruiksvergoeding

Het gebruik van de diensten  is inbegrepen in de contractuele overeenkomst, met uitzondering van bijzondere extra overeenkomsten. LMR kan te allen tijde de omschrijving, de voorwaarden en eventueel bestaande regelgeving wijzigen.

Juridische ontvankelijkheid

De klant is als enige verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van de  ontworpen vragenlijsten evenals alle inhoud en resultaten.

Algemeen

De klant kan  zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LMR geen rechten op grond van de overeenkomst overdragen. LMR heeft het recht om ten aanzien van haar verplichtingen derden in te schakelen of deze aan derden over te dragen. De bevoegde rechtbank en plaats van levering, voor zover wettelijk toegestaan​​, is Antwerpen. Voor alle gereglementeerde juridische betrekkingen aangaande deze voorwaarden geldt de Belgische wetgeving.

Rapporten worden digitaal aangeleverd, bijkomende informatie of analyses betreffende de rapporten kunnen wegens de grootschaligheid enkel in regie beantwoord worden.

Betalingstermijn 30  dagen vanaf  factuurdatum. 8% interest bij laattijdige betaling. Geschillen kunnen enkel betwist worden via de rechtbank van koophandel te Antwerpen.

Antwerpen, 01.4.2021

bottom of page